ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ اﺳﯿﺪﻫﺎی اوﻟﺌﯿﮏ و اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ ﺑﺮ روی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ

امتیاز ما
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
   در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺛﺮ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ و اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ ﺑﺮ روی وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی و رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎری ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  . ۸۰ از اﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮﻫﺎی اﺳﭙﺎن و ا ۸۵  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﺎﯾﻪ ی ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﺳﺘﻔﺎده   . ﻗﺪرت ﮐﺸﺶ (TS)  (E%) درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل ، ﺷﺎﻫﺪ (YM) و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ی )    (Aﻓﯿﻠﻢ (ﺷﺪ B و اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﻪ)ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ   . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن اﻓﺰاﯾﺶ E% داد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اوﻟﺌﯿﮏ و اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﮐﺸﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ را دﻫﺪ ﻣﯽ  .  (WVP) ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اوﻟﺌﯿﮏ و اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی )  ﺑﯿﺶ از % ۵۰  ( ﺷﻮد WVP ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ در ﻓﯿﻠﻢ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﺷﺪه ﻣﯽ  .  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﭼﺮب اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ را ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﯿ ﮐﻨﺪ ﻠﻢ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب در ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻟﯿﭙﯿﺪی را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ   .
ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی : آب ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ، ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮراﮐﯽ، اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ، اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ، وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ، ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر   ﻣﻘﺪﻣﻪ    ﺑﺮا ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎ و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺳﻮم  ی ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺟﺎت ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯿﻮه    ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻗﻨﺎدی و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻟﯿﭙﯿﺪی ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ، و ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﯿﺮ و ﺳﻮﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﮕ ﺑﺎﺷﻨﺪ  .(۳و ۵)  ﻬﺪاری ﻏﺬاﻫﺎی وﯾﮋه ﻣﯽ ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﻧﻤﮏ ﺳﺪﯾﻢ ﮐﺎزﺋﯿﻦ اﺳﺖ .دﻫﺪ دارای ﻃﻌﻢ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی ﺑﻮده و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﮕﻬﺪاری آب ﺧﻮﺑﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  . اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ در ﯾﮏ ﻣﺨﻠﻮط آﺑﯽ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد و در ﺣﻀﻮر روﻏﻦ و ﯾﺎ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﻤﮕ ﮔﺮدد ﻦ .اﯾ دارد ﻦ ﻣﺎده اﻣﻮﻟﺴﯿﻮن ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻒ   . ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﭘﺎﯾﺪاری ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ در دﻫﺪ pH=6.5 از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  .   pH و ﻫﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ ﮐﺎزﺋﯿﻦ ) pH= 4.6  ( ﺣﻞ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ دارد ۲)   .(۸ و ۷، اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎﺑﺪ  .(۷)  در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﻫﯿﺪروﻓﻮب  ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﻟﯿﭙﯿﺪ ﻫﺎ ﺷﻮد در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺎر آب ﻣﯽ   . ﮔﺮﻓ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺘﻪ  اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺳﺘﯿﻠﺲ ﮐﺮوﭼﺘﺎ ۱ اﯾﻨﮑﻪ اوﻧﺎ  ۲  و و ﭼﯿﮏ ۱۹۹۳ در ﺳﺎل ﻫﺮﻧﺎﻧﺪز ۳  ۴  و ۲۰۰۲)  (  ۱ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦﻻﻧﮕﺎرس  (۲۰۰۳) و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاص ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻧﺎزک ﺣﺎوی ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﻦ ﻫﺎی اﯾﺰوﻟﻪ                                                 ۱ . Avena- bustilles 2 . Krochta  ۳ . Chick  ۴ . Hernandez
۲
  (WPI) ﺳﺮم WPI ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ.ﮐﺸﺸﯽ درﺟﻪ   و ﺧﻮاص ﺳﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺨﺎر آب ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻮل، ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه از ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد  . ﮔﻠﯿﺴﺮول WPI ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺎوی  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ،  و ﻧﯿﺮو و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ۹ ،۱) داﺷﺖ و ۱۰ .(  ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﯿ ﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﺎزﺋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻮاد ﭼﺮب در ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﺑﮕﺮﯾﺰی ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺸﺘ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻫﺎ ﯽ، ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﻠﻢ   ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﯾﭽﻪ ی ﺟﺪﯾﺪی  ﻪ ﺳﻮی اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻓﻌﺎل زﯾﺴﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺬﯾﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ، اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻏﺬا ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ  . ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ  روش ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ  ﺳﺪﯾﻢ ۵g (A ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ) ﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ) ﺣ درﺟﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار،    %۸۳,۳ ﺎوی  %۱,۲ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ %۱,۸ ﭼﺮﺑﯽ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ( ۱۰۰g ﺑﻪ ﮔﻠﯿﺴﺮول ۱٫۵gr آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﺎوی   )  (۱٫۵ : ۵ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺑﻪ ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و ﻓﯿﻠﻢ اﻣﻮﻟﺴﯿﻮﻧﻪ ﺣﺎوی ﮐﺎزﯾﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و اﺳﯿﺪ ﭼﺮب  ) (ﺑﺸﺮ B ﻓﯿﻠﻢ در ﯾﮏ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻘﺪار   از اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اوﻟﺌﯿﮏ و اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ ) ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮک آﻟﻤﺎن،  و ۱۷% ,pro/lipid=1.05 ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﺌﯿﮏ ۸۳%  اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ اﺳﯿﺪ ( ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻮزﯾﻦ   . ۴۰% ﺑﻪ ﻣﯿﺰان وزن روﻏﻦ از دو ۸۰ اﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮ اﺳﭙﺎن و اﺳﭙﺎن ) ﻣﺮک ۸۵ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎن (  ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻦ ) %۸ و۸۰ اﺳﭙﺎن  %۹۲   (۸۵ اﺳﭙﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ HLB آوردن ﺷﺪ (HLB=2) ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ    ۶۰±۵ در دﻣﺎی ﮔﺮدﯾﺪ، (۵۵۰ rpm) و ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺰﻧﯽ اﺿﺎﻓﻪ   ﭘﺲ از اﻧﺤﻼل ﮐﺎﻣﻞ،  ﺷﺪ ۶۵±۵ دﻣﺎ ﺗﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داده  .  ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ دﻣﺎ و ﺷﺪ ۵۵۰ rpm  ﻧﮕﻬﺪاری  .  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺑﻌﺪ ﻫﻮاﮔﯿﺮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﺳﯿﮑﻠﻮﻧﯽ رﯾﺨﺘﻪ ودر دﻣ ۴۰±۲ ﺎی °C  ۱۳,۵ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﮏﮔﺮدﯾﺪ  . روش ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﯿﻠﻢ   ( ﻃﻮل TS) درﺟﻪ ﮐﺸﺸﯽ (اﺳﺘﺎﻧﺪارد E)  و اﻓﺰاﯾﺶ ( دﺳﺘﮕﺎه ASTM-D-882-3) ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﺪ Testometric M350-10CT- SER NO : 2344 – ROCHDALE.ENGLAND ارزﯾﺎﺑﯽ  .ﻫﺎی و E  آزﻣﻮن TS  ۲۰ ± ۱ºC در دﻣﺎی و ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ) ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎر ۵۰ ± ۵% ( رﻃﻮﺑﺖ ﺷﺪ ۵۰ Kg ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ  ﺳﻞ اﻧﺠﺎم  .  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ۲۵ mm ﻫﺎ دارای ﺷﺪﻧﺪ ۸۰ mm ﭘﻬﻨﺎ و ﻃﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ . ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ۵۰ mm  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﮏ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ از ۱۰ و ﺳﺮﻋﺖ ﻓﮏ ﻫﺎ ﺑﻮدmm/s .  E, TS ﻣﻘﺎدﯾﺮ از Pa ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ و درﺻﺪی ﺗ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل اﺳﺖ ﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﻃﻮل اوﻟﯿﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ و ۱۰   ﺗﮑﺮار   .(۱۰  و۶ و ۱) ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﯿﻠﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ
                                                                                                                                                             ۱ . Langares
۳
رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ  ﺷﺪ Scanning Electron Microscope (SEM)روﺑﺸﯽ ﺑﺮرﺳﯽ .  در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﻟﮑﺘﺮون ﺑﻪ ﺳﻄ ﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺗﻮﺳﻂ دﺗﮑﺘﻮرﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻮﺗﻮن ﻧﻮری ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺮدد، ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺮﺋﯽ اﯾﺠﺎد .  ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب   ﮔﯿﺮی WVP آزﻣﻮن اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ ASTM (1995-method E96) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺻﻼح ﺷﺪه اﻧﺠﺎم  .  ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ روی ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ ای ) ای ﺳﻞ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ  (ﺑﺎ  ۰٫۰۱۰۷۵ m ﻣﺴﺎﺣﺖ دﻫﺎﻧﻪ ی ۲  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺷﺪﻧﺪ ۲۵ ºC و در داﺧﻞ دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر در دﻣﺎی ﻧﮕﻬﺪاری  .   ۷۵% ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﮔﺮادﯾﺎن رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻋﺒﻮری از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎ از ﮐﻠﺮﯾﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ در (۰% RH) ﺑﺪون آب   در داﺧﻞ ﺳﻞ ﻫﺎی ﺷﯿﺸﻪ ای ﺳﺪﯾﻢ (۷۵% RH)  و ﻣﺤﻠﻮل اﺷﺒﺎع ﮐﻠﺮﯾﺪ در داﺧﻞ دﺳﯿﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.   ۰٫۰۰۰۱ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وزن ﺳﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺗﺮازوی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮدار آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﻌﯽ از زﻣﺎن زﺳﻢ ﮔﺮدﯾﺪ . (r ﺷﯿﺐ ﻫﺮ ﺧﻂ رﺳﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ۲>0.99) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )  .(۶   ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺑﺤﺚ     Pro/Lipid=1.05 ﻓﯿﻠﻢ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه دارای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻣﻘﺪار ﮐﻞ ﻟﯿﭙﯿﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ۱۷   % %۸۳ را اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را اﺳﯿﺪ اوﻟﺌﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد  . ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و ﮔﻠﯿﺴﺮول دارای ﻇﺎﻫﺮی ﺷﻔﺎف و ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﻧﺴﺒﺘﺎ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد  . اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻟﯿﭙﯿﺪ)اوﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ و اﺳﯿﺪ   ( ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻇﺎﻫﺮی اﺑﺮی و ﻣﺎت در آن  ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی آن را داد اﻓﺰاﯾﺶ   . وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ )ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ  ( در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ  ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮای (ﺷﺎﻫﺪ TS  وE)  A ﺑﯿﻦ ﻓﯿﻠﻢ ) ﻓﯿﻠﻢ ﮔﻠﯿﺴﺮول ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎزﺋﯿﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و  (آﺑﮕﺮﯾﺰ و ﻓﯿﻠﻢ   B) ﺷﺪه اوﻟﺌﯿﮏ ، ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ و اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ و  (دارای ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ  TS ﺑﻮد E ﺑﺎﻻﺗﺮی و ﮐﻤﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘ .(۱  )ﺷﮑﻞ در واﻗﻊ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اوﻟﯿﻦ ﭘﺎرﮔﯽ در ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ  ﺮ اﺳﺖ، اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﯿﻠﻢ را ﮐﺎﻫﺶ داده اﺳﺖ  . در واﻗﻊ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺳﺎده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻫﺎی  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺎوی ﻟﯿﭙﯿﺪ، ﻗﻮی ﺗﺮ   . TS ﻣﻘﺪار ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ذﮐ ﻻزم ﺑﻪ  ﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮ ﻣﯽ  ﻧﺪ دارای ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﭙﯿﺪﻫﺎی ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮ  .(۴) ﻣﯽ ﻧﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﺎی ﻟﯿﭙﯿﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﻦ ًاﺣﺘﻤﺎﻻ زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ –   ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺷﺪه، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮ ﺧﻮردن زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﻮد  ﮔﺮدد %E ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ  ﺑﺎ و در ﺿﻤﻦ   ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺳﺘﺤﮑﺎم  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﻋﺚ  TSﮐﺎﻫﺶ در ﻓﯿﻠﻢ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺷﺪه  ﯾﺎﺑﺪ YM ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ  . ﺷﮑ  ۱ﻞ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ %E ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﯿﻠﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎز در اﯾﻨﺠﺎ اﺳﯿﺪﻫﺎی ﭼﺮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روان  و ﻋﻤﻞ ﮐﺮده  ﻟﻐﺰﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﻧﺪ ن زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ  . ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد  ﻟﯿﭙﯿﺪی در ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻬﯿﻪ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ .
۴
ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب   ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب در ﻓﯿﻠﻢ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺷﺪه )   (و ﺷﺎﻫﺪ Bﻓﯿﻠﻢ ﻓﯿﻠﻢ    ) (ﺗﻮﺟﻪ Aﻓﯿﻠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ  )  WVP (%50ﺣﺪود در ﻓﯿﻠﻢ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺷﺪه را ﻧﺸﺎن داد)  اوﻟﺌﯿ .(۲ﺷﮑﻞ ﺣﻀﻮر اﺳﯿﺪ ﻫﺎی ﭼﺮب اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ ﮏ و   ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﯿﻠﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد  . ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ آﺑﮕﺮﯾﺰ ﺷﺪه ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﺳﯿﺪ اﺳﺘﺌﺎرﯾﮏ در ﺳﻄﺢ ﻓﯿﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ -ﭘﺮوﺗﺌﯿ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪاری از آن ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ اﻓﺘﺎده ﻨﯽ ﮔﯿﺮ  – ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ آﺑﮕﺮﯾﺰی ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  . ﮐﺎزﺋﯿﻦ اﻣﻮﻟﺴﯿﻔﺎﯾﺮ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ WVP ﻣﻮاد ﭼﺮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ .    SEM ﻋﮑﺲ ﻫﺎی از ﺳﻄﺢ روﯾﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ  )  (Aﻓﯿﻠﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮوی ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ً ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ دارای رﯾﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﺎﻣﻼ  .(۳ ﻧﺸﺪ) ﺷﮑﻞ ﺳﻮراخ SEM ﺳﻮراخ ﻫﺎی رﯾﺰی ﺑﺮوی ﺳﻄﺢ ﻓﯿﻠﻢ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ    ﻫﺎ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﺑﻮدن ً  . ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺎﻫﺪ را ﺑﻪ ﺑﺨﺎر آب ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼﯾﮑﻨﻮا ﺑﻮد ﺧﺖ و دارای ﺳﻮراخ ﻫﺎی رﯾﺰ   در ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﯽ ﻓﯿﻠﻢ ﺣﺎﻟ ﺷﺪ
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *