اب ژاول(وایتکس)
۰ (۰)

اب ياول

آب ژاول یا وایتکس که مایعی سفید کننده به شمار می‌رود، محلولی است حاوی درصدی از سدیم هیپوکلریت (NaOCl) محلول در آب. این نسبت بسته به مصارف مختلف، متفاوت است

Read more

کاربرد اب ژاول در تصفیه آب و فاضلاب
۰ (۰)

اب ياول

آب ژاول برای تصفیه فاضلاب بعضی از صنایع مورد استفاده قرار میگیرد. به طور خاص از آن برای فاضلاب های سیانیدی، مانند فاضلاب صنایع آبکاری استفاده میشود. یون سیانید با استفاده از سدیم هیپوکلریت اکسید شده و به سیانات که ترکیبی کمتر سمی است تبدیل میشود

Read more