پلی آلومينيوم كلرايدPAC

پلی آلومينيوم كلرايدPAC

 

پلی آلومينيوم كلرايد ( PAC )

 

پلی آلومينيوم كلرايد يک منعقد كننده (لخته ساز) با راندمان بالاست كه دارای كارايی مناسبی برای تصفيه آب يا پساب مي باشد. مزيتهای اين محصول شامل كاهش لجن ، حداقل نياز به تنظيم PH ؛كاهش بار فيلترها، كيفيت آب بالاتر و راندمان بهتر برای آب ها و پساب ها در دمای پايين تر می باشد.

موارد اصلی كاربرد پلی آلومينيوم كلرايد در زمينه های زير می باشد :

تصفيه آب آشاميدنی

تصفيه فاضلاب و پساب كارخانه های شيميايی و صنايع نفت وپتروشيمی

تصفيه فاضلاب های شهری

تصفيه فاضلاب و پساب كشاورزی

استفاده در صنايع كاغذ سازی و سلولزی

EDTA

EDTA

EDTAEthylenediaminetetraacetic acid

EDTA  با فرمول شيميايي C10H16N2O8 به صورت دو سديم و چهار سديمي موجود مي باشد .

  EDTA .4Na

اين ماده تعداد زيادي اتم كوئوردينه دارد كه باعث تشكيل پايدار بين مولكول EDTA و يون فلزي ميگردد. به صورت كريستال

پودري سفيد مي باشد در آب و اسيد حلال و در الكل و حلال هاي الي ديگر حل نمي شود . به عنوان عامل نرم كننده آب استفاده مي

شود و به عنوان كاتاليست در ساخت لاستيك كاربرد دارد .اين ماده در اثر حرارت تجزيه و توليد فيوم سمي اکسيد هاي نيتروژن مي

نمايد با مواد اکسيد کننده و قليا يي قوي و مس و آلياژهاي مس و نيکل واکنش دارد.

EDTA .2Na

به عنوان دترجنت و افزودني مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد