بوتیلات هیدروکسی تولوئن BHT

بوتیلات هیدروکسی تولوئن BHT

بوتیلات هیدروکسی تولوئن BHT
اکسیداسیون چربی ها از مهمترین دلایل فساد موادغذایی به حساب میآید که بر روي رنگ، طعم، بافت و ارزش تغذیه اي تأثیر میگذارد . در غذاها این واکنش ها میتواند
منجر به فساد و از دست رفتن ارزش تغذیهاي (از طریق و اسیدهاي چرب ضروري ) E و D و A نابودي ویتامینهاي و ایجاد ترکیبات سمی و محصولات رنگی گردد. واکنش هاي اکسیداسیون متضمن مولکول هاي واکنش دهنده قوي هستند که رادیکال آزاد نامیده میشود. رادیکال هاي آزاد اجزایی هستند که به دلیل وضعیت خاص الکترونی در مدار خارجی خود آمادگی زیادي براي جدا کردن یک الکترون از ترکیبات دیگر- همراه با ناپایدار کردن آن ها- دارند. این وضع دلیل اصلی اکسیداسیون و فساد روغن ها می باشد. در بدن ما نیز چنین حالتی ممکن است یک دلیل ابتدایی براي ایجاد سرطان باشد. از اینرو با توجه به اهمیت چربی ها درسیستم هاي زیستی و تغذیهاي و همچنین واکنش هاي نامطلوب اکسیداسیون که خواه ناخواه رخ خواهند داد، افزودن برخی آنتی اکسیدان هاي مناسب در روغن ها و چربی ها، فرایند . اکسیداسیون را کند کرده و آن را به تعویق میاندازد آنتی اکسیدان ها ممکن است به صورت یک عامل درونی در داخل غذا وجود داشته باشند و یا آنکه براي جلوگیري از افت کیفیت ترکیبات لیپیدي غذاها به آن ها اضافه شوند. افزودن آنتی اکسیدان هاي سنتزي مانند بوتیلات هیدروکسی آنیزول و (BHT) بوتیلات هیدروکسی تولوئن ،(BHA) میتواند اکسیداسیون چربی را (TBHQ) ترشیو بوتیل هیروکسی هیدروکینون در موادغذایی کنترل کند.

Butylated Hydroxytoluene(BHT)
Other Name: butylated hydroxytoluene
Molecular Formula: C15H24O
:Difination
Butylated Hydroxytoluene(BHT) is a white crystalline solid with a faint characteristic odor. It is insoluble in water and in propylene glycol, but is freely soluble in alcohol. It is obtained by alkylation of p-cresol with isobutene or by monobutylation of m,p-cresol mixtures.
Butylated hydroxytoluene (BHT), also known as butylhydroxytoluene, is a lipophilic (fat-soluble) organic compound that is primarily used as an antioxidant food additive (E number E321) as well as an antioxidant additive in cosmetics, pharmaceuticals, jet fuels, rubber, petroleum products, electrical transformer oil, and embalming fluid.
Application:
Mainly used in animal and vegetable oil and fat, and oil-rich food, and for packaging materials for cosmetics and food.
Specification:
FOOD GRADE
APPEARANCE:white crystals or crystalline powder
MELTING POINT:69 – 70 C
MOISTURE”0.1% max
SULFATE:0.002% max
HEAVY METALS:0.0004% max
ASH:0.0001% max
FREE CRESOL:0.02% max.
Packing: 25kg/bag

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *