کربن بلک پیگمنت

گرید ۶۰۰ F از کارخانه JDR CO چین

جهت صنعت مرکب و رنگ