پارافین مایع

پارافین مایع با فلش پوینت حداقل ۱۷۵ درجه قابل ارائه در بشکه های ۱۷۵ کیلوگرمی بدون بو و رنگ