سدیم لوریل اتر سولفات (تگزاپن )

سدیم لوریل اتر سولفات در دو گرید ۲۷% و ۷۰% قابل ارائه میباشدکه به تگزاپن معروف میباشد .

فروش مواد شیمیایی