پرکلرواتیلن

پرکلرواتیلن یک حلال بی رنگ، بسیار فرار و سمی می باشد که کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف دارد، بعضی از کاربردهای این محصول ممکن است محدود به استانداردهای ملی یا بین المللی باشند (به عنوان مثال برای مکمل های غذایی، تصفیه آب، صنعت داروسازی، و غیره). بنابر این خریدار و کاربر نهایی باید در انتخاب مناسب گرید این محصول برای هدف خاص خود دقت لازم را بنماید.

کاربردهای اصلی پرکلرو اتیلن عبارتند از:

  • ۱- احیاء کاتالیست های صنایع پتروشیمی، زمانیکه کاتالیست به ترکیبات اکسیژن و نیتروژن بسیار حساس بوده و کاتالیست فورا مسموم خواهد شد.
  • ۲- در فرآیندهای ایزومریزاسیون، به عنوان تأمین کننده یون کلرید Cl- که به عنوان پروموتر کاتالیست عمل می کند. درجدول زیر مقایسه ای بین حلالهای مختلف تأمین کننده Cl- ارائه شده است.
Property Carbon

Tetrachloride

Perchloro-ethylene Trichloro-

Ethylene

۱,۱,۱ Tri-

chloroethane

Formula CCl4 C2Cl4 C2HCl3 C2H3Cl3
Wt% Cl- ۹۲٫۲۰ ۸۵٫۵۰ ۸۰٫۹۰        ۷۹٫۷۰
lb Cl- per gal ۱۳٫۲۰ ۱۱٫۵۰ ۹٫۹۰        ۸٫۷۰
  • ۳- به عنوان پاک کننده لکه و چربی در خشکشوئی ها
  • ۴- به عنوان چربی گیر از سطح فلزات در صنایع فلزی مانند ریخته گری، قالبسازی، قطعه سازی و برشکاری و خمکاری فلزات.