هیدروکسی اتیل سلولز hec

غلظت دهنده سلولزی HE 100000 و MH 4000 (تیلوز)
BP-188L (افزودنی رئولوژیکی تیکسوتروپ کننده پایه آب)
BP183 /BP-186B / BP-186C/ BP-186D (انواع بنتون برای رنگهای پایه حلال معادل بنتون ۳۴-۳۸ -SD1 و SD2 ,… )

فروش مواد شیمیایی