هم تراز کننده ها Leveling Effect

افزودنی های همتراز کننده مورد مصرف در صنایع رنگ، کوپلیمرهای پلی سیلوکسان-پلی اترمی باشند. بخش پلی سیلوکسان در کوپلیمرهای همتراز کننده دی متیل سیلوکسان یا متیل فنیل سیلوکسان است و بخش پلی اتر نیز متوکسی پلی اتیلن اکساید یا متوکسی پلی پروپیلن اکساید می باشد.ساختار کوپلیمرها می تواند بصورت کوپلیمرهای پیوندی یا کوپلیمرهای دسته ای باشد. هر کدام از این ساختارها خواص ویژه ای را دارند و برای انواع کاربرد در صنایع رنگ طراحی و ساخته شده اند. نوع دیگری از همتراز کننده ها با ساختار کوپلیمرهای پلی سیلوکسان-پلی اتر آکریلات اخیرا طراحی و ساخته شده است که هردو عملکرد دیسپرس کنندگی وهمتراز کنندگی را به عهده دارند.

هم تراز کننده و بهبود دهنده سطح ،صاف و یکنواخت کننده و افزایش دهنده براقیت  AFCONA 3031

هم تراز کننده و بهبود دهنده سطح و افزایش دهنده براقیت بسیار قوی AFCONA 3239

هم تراز کننده و بهبود دهنده سطح و افزایش دهنده براقیت بسیار قوی AFCONA 3236

هم تراز کننده و بهبود دهنده سطح غیر سلیکونی برای کلیه رنگها ی صنعتی  aFCONA 3777