دیسپرس کننده ها

افزودنی های مرطوب کننده و دیسپرس کننده مورد مصرف در صنایع رنگ از لحاظ ساختار شیمیایی و بار در پنج گروه مختلف تقسیم بندی می شوند :

۱-     دیسپرس کننده های غیر یونی بر پایه کوپلیمرهای آکریلیک- پلی اتر

۲-     دیسپرس کننده های های آنیونی بر پایه کوپلیمرهای پلی کربوکسیلیک اسید-پلی اتر

۳-     مرطوب کننده و دیسپرس کننده  های غیر یونی بر پایه کوپلیمرهای دسته ای پلی استر- پلی اتر

۴-     مرطوب کننده و دیسپرس کننده های کاتیونی بر پایه آلیفاتیک پلی آمیدو آمینها

۵-     مرطوب کننده و دیسپرس کننده های کاتیونی بر پایه پلی اتر-آمینو آکریلاتها

تنوع ساختار شیمیایی در این پنج گروه باعث تنوع کاربرد در انواع سیستم های رنگ های پایه آبی و حلالی می شود. بنابراین برای افزا یش دامنه تنوع کاربرد افزودنی های مرطوب کننده و دیسپرس کننده مورد مصرف در صنایع رنگ می توان انواع گریدهای هر کدام از گروه های پنج گانه بالا را توسعه داد.

دیسپرس کننده پلیمری بسیار قوی ،سیستم پایه حلال AFCONA 4046

دیسپرس کننده برای کلیه رنگهای صنعتی با کیفیت و قیمت عالی سیستم پایه حلال AFCONA 5044

دیسپرس کننده برای کلیه رنگهای صنعتی با کیفیت و قیمت عالی سیستم پایه آب AFCONA 5071

دیسپرس کننده برای کلیه رنگهای صنعتی با کیفیت و قیمت عالی جهت صنایع مرکب سازی  AFCONA 5207

دیسپرس کننده و تر کننده قوی سیتم پایه حلال  AFCONA 5065

دیسپرس کننده پلیمری بسیار قوی ،سیستم پایه حلال AFCONA 4009