معرفی شرکت

تامین نیاز رو به رشد صنعت اصولی مستلزم و مجموعه ای از مهارتهای برجسته حرفه ای  نو آوریهای فنی و نیز رابطه نزدیک و دو جانبه با شرکتهای تابعه همکاران و تولید کنندگان و تلاش در جلب رضایت آنهاست  امور تخصصی و مهندسی شرکت اکسین شیمی با مجموعه ای از افراد توانمند در یک مجموعه دانش محور و با تکیه بر سنتهای برجسته حرفه ای و موقعیت پیشرو با تمام امکانات در خدمت تامین این نیاز بوده و در جهت تحقیق و توسعه و ارائه بهترین مواد اولیه در  جهت رشد هرچه بیشتر صنایع کشور عزیزمان ایران  از هیچ کوششی دریغ نمی نماید.