طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه

طیف سنجی مادون قرمز بر اساس جذب تابش و بررسی جهش‌های       ارتعاشی مولکول‌ها و یون‌های چند اتمی صورت می‌گیرد. این روش به عنوان روشی       پرقدرت و توسعه یافته برای تعیین ساختار و اندازه‌گیری گونه‌های شیمیائی به       کار می رود. همچنین این روش عمدتاً برای شناسایی ترکیبات آلی به کار       می‌رود، زیرا طیف‌های این ترکیبات معمولاً پیچیده هستند و تعداد زیادی       پیک های ماکسیمم و مینیمم دارند که می‌توانند برای اهداف مقایسه‌ایی به کار       گرفته شوند.
تئوری
در مولکول‌ها دو نوع ارتعاش وجود دارد که اصطلاحاً ارتعاش‌های کششی و خمشی       نامیده می‌شوند. ارتعاش کششی به دو صورت متقارن و نامتقارن تقسیم‌بندی       می‌شود. هر گاه یک نیم متناوب کششی نامتقارن رخ دهد، گشتاور دو قطبی در یک       جهت تغییر می‌یابد و در نیم تناوب دیگر، گشتاور دو قطبی در جهت مخالف       جابه‌جا می‌گردد. بدین ترتیب گشتاور دو قطبی با فرکانس ارتعاشی مولکول،       نوسان می‌نماید .( این نوسان باعث ارتقای مولکول به نوار جذبی مادون قرمز       می‌گردد و به همین علت آن را فعال مادون قرمز می‌نامند). در حالت ارتعاش       کششی متقارن، دو اتم در یک نیم‌ تناوب ارتعاشی، در جهات مختلف حرکت می‌کنند       که در این صورت تغییر نهایی در گشتاور دو قطبی مولکول به وجود نمی‌آید و به       همین علت آن را غیرفعال مادون قرمز می‌نامند. در این حالت، تغییر در فواصل       درون مولکولی، بر قابلیت قطبی شدن پیوندها اثر می‌گذارد. لذا در قطبش پذیری       مولکول تغییر حاصل می‌شود و این حالتی است که در طیف سنجی رامان مورد توجه       قرار می‌گیرد [۱].
برهم‌کنش تابش مادون قرمز با یک نمونه باعث تغییر انرژی ارتعاشی پیوند در       مولکول‌های آن می‌شود و روش مناسبی برای شناسایی گروه‌های عاملی و ساختار       مولکولی است. شرط جذب انرژی مادون قرمز توسط مولکول این است که گشتاور دو       قطبی در حین ارتعاش تغییر نماید. در طیف الکترومغناطیسی ناحیه بین۴۰۰-µm       ۰/۸       مربوط به ناحیه مادون قرمز است ولی ناحیه‌ایی که جهت تجزیه شیمیائی مورد       استفاده قرار می‌گیرد، بینµm 50- 0/8 است.
 
      شکل ۱: ارتعاش‌های کششی متقارن و نامتقارن در یک مولکول       [۱]
ناحیه بالاتر از ۵۰µm را       ناحیه مادون قرمز دور ، ناحیه بینµm       ۰/۸-۲/۵ ناحیه مادون قرمز نزدیک و ناحیه بینµm       ۲۵-۸ را ناحیه اثر انگشت می‌نامند. هر جسم در این ناحیه یک طیف مخصوص به       خود دارد که برای شناسایی گروه‌های عاملی آن به کار می‌رود.
نمودار جعبه‌ای از اجزای اصلی موجود در یک طیف نورسنجی قرمز در شکل (۲)       نمایش داده شده است.
 
شکل ۲-نمودار ساده یک طیف نورسنج مادون قرمز [۱]
تجزیه کیفی
برای شناسایی کیفی یک نمونه مجهول، نوع گروه‌های عاملی و پیوندهای موجود در       مولکول‌های آن، طیف مادون قرمز نمونه را رسم نموده و با مراجعه به جداول       مربوطه که موقعیت ارتعاش پیوندهای مختلف و یا طیف IR اجسام را نشان       می‌دهند، طول موج یا عدد موج گروه‌ها و پیوندها را شناسایی می‌کنند.
در طیف نورسنجی معمولی IR، طیف الکترومغناطیسی در ناحیه مرئی تا مادون قرمز       گسترده می‌شود. سپس بخش کوچکی از آن بر حسب فرکانس یا طول موج به آشکارساز       رسیده و ثبت می‌شود. در این حالت طیف به دست آمده، در محدودة فرکانس یا طول       موج ثبت خواهد شد. ویژگی FT-IR این است که تمام طول موج‌های ناحیه طیفی       مورد نظر در یک زمان به نمونه تابیده می‌شود. در حالی که در روش‌های پاشنده       تنها بخش کوچکی از طول موج‌ها در یک زمان به نمونه می‌رسند. بنابراین سرعت،       قدرت تفکیک و نسبت سیگنال به نویز در روش تبدیل فوریه برتری قابل ملاحظه‌ای       نسبت به روش معمولی IR دارد [۲].
کاربردها
برخی اطلاعاتی که می توان از طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR) بدست       آورد شامل موارد ذیل است:
شناسائی کیفی و کمی ترکیبات آلی حاوی نانوذرات، تعیین نوع گروه عاملی و       پیوندهای موجود در مولکولهای آن. برای تعیین مقادیر بسیار کم یون هیدروژن       فسفات در هیدروکسی آپاتیت که در اعضاء مصنوعی مورد استفاده قرار می گیرد       [۲]
همچنین برای آنالیز برخی داروهای حاوی نانو ذرات مورد استفاده قرار می       گیرد. [۳]
مراجع:
      ۱- D. A. Skoog, D. M. West Holt, “Principle of Instrumental       Analysis”, Saunders College Publishing, Sixth edition, 1994.
۲- E. Vidal, Augusta, E-MRS Meeting, 2003.
۳- M. Praisler, S. Gosav, J. Van Bocxlaer, A. De Leenheer, and D.L.       Massart.”Exploratory analysis for the identification of amphetamines       using neural networks and GC-FTIR data”, The Annals of the University       “Dunãrea de Jos”, Fascicle II, 83-96, 2002.
ضمیمه ۱- فهرستFTIR های موجود در کشور
                                               طیف سنجی مادون قرمز                 FTIR                                                ) Fourier Transform Infrared Spectroscopy )
                                               ردیف                                                دانشگاه                                                مدل                                                نوع عضویت
                                               ۱                                                دانشگاه صنعتی امیر کبیر                                                پلیمر و ترکیبات شیمیایی                                                –                                                رزرو
                                               ۲                                                دانشگاه تبریز                                                دانشکده شیمی                 TENSOR27                                                رزرو
ضمیمه – فهرست مدل های مختلف FT-IR
                                               طیف سنجی مادون قرمز  FTIR                                                ) Fourier                Transform Infrared Spectroscopy )
                               ردیف                                مدل                                شرکت                                کشور
                                               ۱                                                                                ۳۸۰ FT-IR                Spectrometer                                                Nicolet                                                United States
                                               ۲                                                FTIR 8400S                                                Shimadzu                                                Japan
                                               ۳                                                FTIR, Model 1600                                                Perkin Elmer                                                United States
                                               ۴                                                Mattson 1000                                                Unican                                                United States
                                               ۵                                                TENSOR 27                                                Bruker                                                Germany