سولفات منیزیم

به عنوان کود شیمیایی در خاکهایی که کمبود منیزیم دارند استفاده می‌شود.