سوربیتل

سوربیتل یک شیرین کننده است که در حدود ۶۰ % ساکارز شیرینی دارد.

سوربیتل در واقع یک قند الکلی است که در بدن به آهستگی متابولیزه میشود سوربیتل از کاهش گلوکز با جابجائی گروه هیدروکسیل به جای آلدئید حاصل میشود .

از خواص سوربیتل میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

– تنظیم کننده PH

– حفظ رطوبت

– شیرین کنندگی