کود اوره چیست ؟؟

از میان عناصر شناخته شده در طبیعت ، ازت (N) ، فسفر (P) و پتاسیم (K) بیشتر از بقیه در رشد گیاهان موثرند و از اینرو بعضی ترکیبات حاوی این عناصر بعنوان کود شیمیایی در کشاورزی مصرف می شوند . اوره با فرمول شیمیایی NH2CONH2 مشهورترین کودهای ازته میباشد و از محاسن آن اینکه برای اغلب گیاهان بویژه همه غلات کود مناسبی است ، هیچ باقیمانده نمکی در خاک باقی نمی گذارد و غلظت املاح خاک را تغییر نمی دهد . از کل اوره تولیدی در جهان بیش از ۷۰% آن به مصرف کشاورزی رسیده وبقیه در تولید پودر ملامین ، استفاده بعنوان خوراک دام ، مصارف پزشکی و غیره استفاده می شود .

شرح فرآیند :

اوره از واکنش بین مایع آمونیاک و گاز دی اکسیدکربن در فشار ۱۴۳Kg/Cm2 ودمای حدود ۱۷۰-۱۸۰°C طی واکنشهای تعادلی زیر بدست می آید :

۲NH3+CO2     NH2 COONH4

NH2 COONH4     NH2 CONH2 + H20

واکنش اول گرما زا و سریع بوده و طی آن آمونیاک و دی اکسید کربن به مایع کربامات آمونیوم (NH2COONH4) تبدیل می شود و دو واکنش دوم که کند و گرماگیر می باشد ، کربامات آمونیوم به اوره (NH2CONH2) و آب تبدیل می شود . بنابراین در این واحد لازم است تا شرایط انجام دو واکنش فوق از نظر فشار و دما فراهم آید .

خوراک واحد اوره شامل آمونیاک و دی اکسید کربن بوده که از واحد آمونیاک تامین می گردد . آموناک مایع توسط پمپهای مربوطه تا فشار حدود ۱۶۰ kg/Cm2 و دی اکسید کربن نیز توسط کمپرسور تا فشار حدود ۱۴۶kg/Cm2 فشرده می شوند و سپس این دو جریان به قسمت سنتز اوره وارد می گردند . که این بخش شامل کلیه دستگاههایی است که در فشار و دمای فوق الذکر عمل میکند .

در کربامات ساز فشار قوی از مجاورت آمونیاک و دی اکسید کربن در شرایط مطلوب واکنش ، کربامات آمونیوم تشکیل می گردد . همانطور که در بالا ذکر گردید این واکنش بسیار سریع و گرمازا است و گرمای تولید شده از واکنش ، صرف تولید بخار فشار ضعیف (۴٫۵kg/Cm2) میشود . این بخار در قسمتهای مختلف واحد مورد استفاده قرار می گیرد .

Among the known elements in nature, nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K) are more effective than others in plant growth and therefore preparations containing these elements are used as fertilizers in agriculture. Urea nitrogen fertilizers and chemical formula NH2CONH2 most of the benefits that a good fertilizer for most plants, especially whole grains, no salt in the soil, leaves no residue and soil solute does not change. More than 70% of total world production of urea for agricultural use has come to rest in the production of melamine powder, used for animal feed, medical expenses and so on.
Process description:
Ammonia and urea from the reaction between carbon dioxide gas at a pressure of 143Kg / Cm2 temperature of 170-180 ° C during the reaction equilibrium is obtained as follows:
۲NH3 + CO2 NH2 COONH4

NH2 COONH4 NH2 CONH2 + H20

The first reaction is rapid heating and during the ammonia and carbon dioxide into liquid ammonium Krbamat (NH2COONH4) turns into the second reaction is endothermic and, Krbamat ammonia to urea (NH2CONH2) and becomes water. In this unit, it is necessary to carry out the reaction conditions of pressure and temperature is necessary.
Feed unit consisting of ammonia, urea, ammonia and carbon dioxide, which is imported from the unit. Mvnak fluid by the pump to a pressure of about 160 kg / Cm2 and carbon dioxide by the compressor to a pressure of about 146kg / Cm2 pressed and then the flow of imported urea synthesis. This section includes all the devices in the above mentioned temperature and pressure acts.
Krbamat of high pressure in the vicinity of ammonia and carbon dioxide in the reaction conditions, Krbamat ammonia is formed. As described above, the reaction is very rapid and exothermic and the heat generated from the reaction to the production of low pressure steam (4.5kg / Cm2) is. The steam is used in various parts of the unit.

Buyer urea, urea fertilizer sales, the benefits of fertilizer, urea manufacturers in Iran, buy urea, buyer urea, urea properties, the efficiency of urea, urea in stock sales, sales of urea in Brooklyn, sell urea white, white urea fertilizer prices, the price of white urea fertilizer, urea in stock, urea fertilizer

ومن بین العناصر المعروفه فی الطبیعه، والنیتروجین (N)، الفسفور (P) والبوتاسیوم (K) هی أکثر فعالیه من غیرها فی نمو النبات، وبالتالی المستحضرات التی تحتوی على هذه العناصر تستخدم کأسمده فی الزراعه. الأسمده النیتروجینیه الیوریا والصیغه الکیمیائیه NH2CONH2 معظم من الفوائد التی سماد جیده لمعظم النباتات والحبوب الکامله خاصه، لا الملح فی التربه، لا یترک أی بقایا ولا یغیر المذاب التربه. لقد حان أکثر من ۷۰٪ من مجموع الإنتاج العالمی من الیوریا للاستخدام الزراعی للراحه فی إنتاج مسحوق المیلامین الذی یستخدم کعلف للحیوانات، والنفقات الطبیه وهلم جرا.
وصف العملیه:
یتم الحصول على الأمونیا والیوریا من التفاعل بین غاز ثانی أکسید الکربون عند ضغط درجه الحراره ۱۴۳Kg / CM2 من ۱۷۰-۱۸۰ ° C خلال التوازن رد فعل على النحو التالی:
۲NH3 + CO2 NH2 COONH4

NH2 COONH4 NH2 CONH2 + H20

فی أول رد فعل هو التسخین السریع وخلال ثانی أکسید الکربون فی الأمونیا والأمونیوم السائل Krbamat (NH2COONH4) یتحول إلى رد الفعل الثانی هو ماص للحراره و، Krbamat الأمونیا إلى الیوریا (NH2CONH2) ویصبح الماء. فی هذه الوحده، فمن الضروری إجراء ظروف التفاعل من الضغط ودرجه الحراره ضروری.
وحده تغذیه تتکون من الأمونیا والیوریا والأمونیا وثانی أکسید الکربون، التی یتم استیرادها من الوحده. السائل Mvnak بواسطه مضخه إلى الضغط من حوالی ۱۶۰ کجم / CM2 وثانی أکسید الکربون عن طریق الضاغط لضغط من حوالی ۱۴۶kg / CM2 الضغط ومن ثم تدفق تخلیق الیوریا المستورده. ویشمل هذا القسم على جمیع الأجهزه فی درجه الحراره والضغط الأفعال المذکوره أعلاه.
Krbamat من ارتفاع ضغط على مقربه من الأمونیا وثانی أکسید الکربون فی ظروف التفاعل، یتم تشکیل Krbamat الأمونیا. کما هو موضح أعلاه، فإن رد فعل سریع جدا وطارد للحراره والحراره المتولده من التفاعل لإنتاج البخار منخفض الضغط (۴٫۵KG / CM2) هو. یتم استخدام البخار فی أجزاء مختلفه من الوحده.

المشتری الیوریا، والمبیعات سماد الیوریا، وفوائد الأسمده والمصنعین الیوریا فی إیران، وشراء الیوریا والیوریا المشتری، خصائص الیوریا، وکفاءه الیوریا والیوریا فی مبیعات الأسهم، والمبیعات من الیوریا فی بروکلین، وبیع الیوریا الأبیض، أسعار الأسمده الیوریا البیضاء، وسعر البیض سماد الیوریا والیوریا فی الأوراق المالیه، سماد الیوریا

 کود سفید

  • خواص کود اوره
  • کود اوره چیست
  • کود شیمیایی سفید
  • کود سفید چیست
  • کود شیمیایی اوره
  • قیمت کود سفید
  • خواص کود شیمیایی اوره
  • خاصیت کود اوره
  • فواید کود اوره

پاسخ دهید