بررسی آنیون های جدول شمارۀ یک:

آنیون های دسته اوّل:

آنیون هایی که با نیترات نقره،رسوب محلول در اسید ها ویا حتی محلول در آب می دهند. اما با محلول کلرید،

باریم رسوب غیر محلول می دهند. بنابراین معرف مشترک آنها محلول،BaCl2 در محیط خنثی یا کمی قلیایی است.

 

واکنش های یون سولفات(SO42-)

تمام نمک های های SO42- محلول هستند. به جز سولفات های باریم و استرانسیم که کم محلول  است.

 1. اثر کلرید باریم:

حتی محلول های خیلی رقیق سولفات، با یون باریم رسوب سفید رنگ می دهد که در اسید ها نا محلول است.

↓   Na2SO4+BaCl2→۲NaCl+BaSO4       

 

واکنش های یون سولفیت (SO32-)

 1. اثر کلرید باریم:

رسوب سولفیت باریم می دهد که در اسید ها حل شده و گاز SO2 تولید می کند.

SO32-+Ba2+→BaSO3                                      

BaSO3+HCl→Ba2++SO2+H2O+2Cl

 

روش شناسایی گاز SO2:

این گاز را از بوی سوختن گوگرد است،می توان شناخت و همچنین کاغذ آغشته به پر منگنات را بیرنگ می کند.

+ ۵SO2+2MnO4-+2H2O→۲Mn2++5SO42-+2H

 1. اثر اسید سولفوریک رقیق:

کلیه سولفیت ها چه محلول ئچه غیر محلول در دمای معمولی بوسیله این اسید تجزیه شده وگاز SO2 می دهند.

SO32-+H2SO4→SO2+H2O+SO42                                             

 1. اثر احیا کنندگی بر اکسید کننده ها مانند یون پر منگنات:

بر حسب نوع محیط اسیدی ، قلیایی و خنثی واکنش های متفاوت می دهد.

۵SO32-+2MnO4-+6H+→۵SO42-+2Mn2++3H2O

۳SO32-+2MnO4-+3H2O → ۲MnO3H2↓ ای رنگ قهوه +۲SO42-+2OH-

 

واکنش های یون کربنات (CO32-)

این آنیون ، بنیان اسید کربنیک (H2CO3) است ، که اسیدی بسیار ضعیف و ناپایدار است، به طوریکه در آب تقریبا

به طور کامل به CO2 وآب تجزیه می شود.فقط کربنات های سدیم،پتاسیم وآمونیوم محلول هستند. بعضی از کاتیون

ها مانند: Al3+،Cr3+،Ti4+ با یون کربنات به صورت هیدروکسید ظاهر می شوند. کربنات های سدیم و پتاسیم به

علت هیدرولیز ، محیط قلیایی نسبتا قوی ایجاد می کنند.

 1. اثر کلرید باریم:

رسوب سفید رنگ و محلول در اسیدها می دهد.

CO32-+Ba2+→BaCO3                                                  

BaCO3+H2SO4→BaSO4↓+CO2+H2O

BaCO3+2HCH3COO→ (CH3COO) 2Ba+H2O+CO2

 1. همه اسیدها ، کربنات ها را تجزیه کرده و گاز CO2 متصاعد می کنند.

 

واکنش های یون فسفات(PO43-)

تنها نمک های محلول آنیون فسفات: فسفات سدیم،پتاسیم وآمونیوم هستند.بقیه فسفات ها کم محلول بوده ولی

در اسید ها حل می شوند. از نمک هیدروژن دی سدیم فسفات استفاده می شود.

 1. اثر کلرید باریم:

↓Ba2++HPO42-→BaHPO4

۳BaHPO4+3OH-→Ba3 (PO4)2+3H2O+PO43

 1. اثر نیترات نقره:

رسوب زرد رنگ،می دهد که در اسید نیتریک ودر آمونیاک محلول است.

HPO42-+3Ag+→AgPO4+H+

۳BaPO4+3HNO3→H3PO4+3Ag++3NO3-

 

واکنش های یون اگزالات (C2O4)

این آنیون ، بنیان COOH است، که به صورت نمک متبلور با دو مولکول آب وجود دارد وبه خوبی در آب حل می شود

|

COOH

 1. اثر کلرید باریم :

به توضیحات مربوط به یون باریم مراجعه شود.

Ba2++C2O42-→BaC2O4

 1. اثر نقره نیترات:

رسوب سفید رنگ،محلول در اسید استیک و آمونیاک می دهد.

C2O42-+2Ag+→Ag2C2O4

 1. واکنش های اکسید کننده ها مانند پر منگنات:

۵C2O42-+2MnO4-+16H+→۲Mn2++10CO2+8H2O                  حرارت ۸۰

 

پاسخ دهید