مایع یونی چیست؟؟؟؟

مایعات یونی Ionic Liquid به عنوان یک کلاس جدید و قابل توجه از حلال ها مورد توجه قرار گرفته اند. این مواد به دلیل خواص غیر معمولشان اخیرا مورد توجه قرار گرفته اند. اکثر مایعات یونی یک کاتیون آلی بزرگ و یک آنیون معدنی پلی اتمیک دارند به گونه ای که در دمای زیر ۱۰۰ درجه سانتی گراد به صورت مایع هستند.

ﻣﺎﻳﻌﺎﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻧﻲ، ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﻛﻢ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﻦ ﻣﻨﻈﻢ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﻄﻪ ﺫﻭﺏ ﻧﻤﻚ  ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻴﺮﺁﺑﻲ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﺍﻣﻜﺎن ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. مایعات یونی نمک های مذاب با دمای کم هستند که به عنوان حلال هایی با دوام و سازگار با محیط زیست شناخته شده اند. علت مایع بودن این ترکیبات به خاطر بزرگ بودن و نامتقارن بودن کاتیون های آنها می باشد. البته برخی از مواد این خانواده، در دمای اتاق جامد هستند ولی به لحاظ کاملا یونی بودن در این گروه قرار می گیرند.

اولین ماده ای که که به عنوان مایع یونی شناخته شد در واکنش فریدل-کرافت (Friedel-Craft) مشاهده شد. این ماده در اواسط قرن ۱۹ به عنوان یک فاز مایع جداگانه به نام نفت قرمز  (Red Oil) نام گرفت. در اوایل قرن بیستم برخی از نمک های آلکیل آمونیوم به صورت مایع کشف شدند.

قبل از ۱۹۴۰، فرانک هارلی و تام وییر از انستیتو رایس دریافتند که می توانند نمک هایی بسازند که در دمای اتاق مایع باشد. آنها نمک های آلی آلکیل پیریدینیوم کلرید را با نمک دیگری به نام آلومینیوم کلرید با هم مخلوط کردند و دریافتند که دو ماده با هم واکنش داده و یک مایع بی رنگ تولید می کند. از آن زمان به بعد توجه بیشتری به کاتیون های پیریدینیومی و ایمیدازولیومی شد. نمونه هایی از مایعات یونی سنتز شده در شکل های زیر نشان داده شده است.

نوشته شده در: مقالات شیمی - برچسب: - پیوند یکتا: لینک.

پاسخ دهید