خلاصه قوانین شیمی

قانون پايستگي جرم : در تغيير هاي شيميايي ،‌جرم مواد از بين نمي رود ؛‌بلكه از ماده اي به ماده ي ديگر منتقل مي شود .بر اساس اين قانون كه توسط لاووازيه پيشنهاد شد ، در يك واكنش شيميايي مجموع جرم مواد پيش از واكنش با مجموع جرم مواد پس از واكنش برابر است .

قانون جرم هاي هم ارز : هنري كونديش در سال ۱۷۶۶ ميلادي دريافت كه جرم معيني از يك اسيد مي تواند جرم معيني از يك باز را خنثي كند . منبع اين دو ماده ، روش تهيه ي آن ها و محلول بودن يا نبودن آن ها ،‌تأثير بر مقدار اسيد يا باز ندارد . بنابر اين « مواد شيميايي به نسبت جرم هاي هم ارز شيميايي خود با يكديگر تركيب مي شوند . »

قانون نسبت هاي ثابت يا قانون پروست : عنصر ها براي واكنش با يكديگر و ساختن يك جسم مركب ،‌با نسبت جرمي ثابت و مشخص با هم تركيب مي شوند .

قانون اعداد متناسب يا قانون ريشتر : ريشتر شيميدان آلماني بود كه شيمي را شاخه اي از رياضيات مي پنداشت . وي در سال ۱۷۹۲ قانون اعداد متناسب را كشف كرد كه پايه اي براي تعيين فرمول شيميايي تركيب هاي حاصل از واكنش عناصر با يكديگر شد . وي نخستين كسي است كه مفهوم استوكيومتري را وارد علم شيمي كرد .

قانون نسبت هاي چند گانه ي دالتون : هر گاه دو عنصر بتوانند به نسبت هاي ثابت و مشخص با يكديگر تركيب شوند ، اگر جرم يكي از آن ها را ثابت فرض كنيم ، همواره بين نسبت جرم هاي متفاوت عنصر دوم به عنصر اول ، نسبت هاي ثابت و صحيحي وجود دارد .

قانون آووگادرو : در حجم هاي مساوي از گاز هاي مختلف ،‌تعداد مولكول هاي مساوي وجود دارد ؛‌به شرطي كه دما و فشار اين گاز ها با هم يكسان باشد ..اندازه گيري هاي آووگادرو نشان داد ۱ مول از همه ي گاز ها در شرايط استاندارد ۲۲٫۴ ليتر حجم دارد . امروزه با اين مقدار گاز در شرايط ياد شده ،‌حجم مولي گازها در شرايط استاندارد مي گوييم .

قانون شارل :با افزايش دماي گاز ، حجم آن زياد مي شود و اگر فشار را ثابت نگهداريم ، خارج قسمت حجم بر دماي مطلق همواره مقداري ثابت به دست مي آيد .

قانون بويل : در دماي ثابت ،‌با افزايش فشار گاز ، حجم آن كم مي شود و همواره حاصل ضرب حجم در فشار گاز مقداري ثابت است .

منبع : کتاب استوکیومتری و واکنش های شیمیایی - مولفان : عادل پیرنجفی ُ علی مویدی ُ سعیدابراهیمی و محمد کشاورز

پاسخ دهید