خطرناک ترين مواد شيميايي و سمي شناخته شده درجهان

۱-باتراکوتوکسين:

قويترين سم شناخته شده است که باتراکوتوکسين شهرت خود را درمصرف داروهاي سمي که بااستخراج سم ازبدن قورباغه درست مي شدند پيدا کرد،قورباغه ها نيزاين سم رامستقيماًدر بدن خود توليد نمي کنندبلکه از هضم پشه هاي مالاريايي که مي خورند بدست مي آورند.

۲-وي ايکس( v.x ):

خوشبختانه احتمال تماس شمابا وي ايکس بسيار پايين است.يکي از اولين سلاح هاي کشتارجمعي شيميايي مي باشد که محققين براي فروش خرده به عنوان آفت کش دردهه ۱۹۵۰ توليد کرده بودندچون تمام انبارهاي آن درسراسر جهان منجمله انبارهاي اصلي ايالات متحده آمريکانابود شده اند.

۳-تتراکلرودي بنزو پي دي اکسين:

اين ماده بعنوان آلوده کننده درعامل پرتقالي استفاده مي شود که يک ماده خطرناک است.عامل پرتقالي براي ازبين بردن گياهان درنواحي پرتراکم ويتنام توليد شده بودولي منجر به نواقص عضو پيش ازتولد درنوزادان وآسيب هاي پوستي شد.

۴-نابون:

يکي از نخستين عامل هاي اعصاب شناخته شده است،اين ماده که بوي ميوه ميدهد به شکل مه در جايي پاشيده شده وسبب تشنج وفلج شدن مي شود.خودنابون خيلي کشنده نيست اما موفقيت اين ماده شيميايي درجنگ به پيدايش سموم خطرناک تري نظير ريسين ودومان منجرشده است،سربازان عراقي در آخرين روزهاي جنگ ايران وعراق از اين ماده براي کشتن هزاران ايراني استفاده کردند.

۵-استريکنين:

اين ماده عموماً به عنوان آفت کش عليه جوندگان و پرندگان استفاده مي شود،به دليل سهولت درپنهان کردن گمان مي رود که استريکنين شخصيت هاي نارنجي زيادي راکشته است ازجمله اسکندرکبيرورابرت جانسون عضوگروه موسيقي بلوس.

۶-سديم سپانيد:

ماده شيميايي متداولي است ولي يک قدم اشتباه باعث احساس بوي بادام خواهدشدومنجربه مرگ درکمترازچندثانيه خواهدشد،سپانيد که پروتئيني درمينوکندري است چسبيده وسلول راازجذب اکسيژن باز مي دارد.

۷-نيکوتين:

عضوي از خانواده سايه شب است و بين۳تا ۶درصد جرم سيگار را تشکيل مي دهد ،تماس بافرم خالص اين مايع درکمتراز چند ساعت باعث مرگ ميشودچون نيکوتين ازطريق سلول هاي غشايي پوست وسرمستقيماً وارد جريان خون مي شود.سيکارهايي که ازبرچسب هاي نيکوتين استفاده مي کنند به راحتي ممکن است دچاراوردوز ومرگ شوند.

۸-اتيلن گلايکول:

اين ماده درضديخ ماشين شما هم هست،ارزان است وساده بنظر ميرسد،سطح سميت ميانه اي داردبااين حال مزه شيرين آن مي تواند سبب شودفرددرخوردن آن افراط کندودرنتيجه اتيلن گلايکول دراثرمتابوليسم به ماده خطرناک تراگزاليک اسيد تبديل مي شود،اين ماده رااز دسترس حيوانات دورنگه داريد چون ممکن است آنرابامنبع غذا اشتباه بگيرند،دراثرخوردن مقدارزيادآن مرگ به آرامي رخ ميدهدواندامهاي بدن بصورت سيستماتيک طرف مدت۷۲ ساعت ازرده خارج مي شوند.راه درمان آن الکل خوراکي(انيل الکل) است چون الکل بااتيلن گلايکول براي جذب شدن در بدن رقابت خواهد کردوجلوي جذب آنرا خواهدگرفت.

۹-هيدروژن براکسيد:

هيدروژن براکسيدبه شدت فرار است ودرقفسه حمام شما غلظتي بين۳تا ۶ درصد دارد،درغلظت هاي بالاتر بعنوان بيشرانه موشک استفاده مي شود.درغلظت هاي آزمايشگاهي بالاتراز۷۰ درصد باکوچکترين اشاره منفجر خواهدشد،بمب گذاران سال۲۰۰۵ متروي لندن ازهيدروژن براکسيد به عنوان ماده منفجره استفاده کرده وجان۵۲ نفر را گرفتند.

۱۰-ديجوکسين:

عصاره گل انگشتانه در مقادير ديجوکسين باعث افزايش کارآيي قلب مي شود،يک پرستاربنام جارلزکولن يا همان (فرشته مرگ) ديجوکسين دارويي رابراي کشتن بيش از ۴۰ بيمار بکار برد.

پاسخ دهید