فرمول محلول آبکاری نیکل

محلول آبکاری نیکل بدون الکتریسیته
مقدار نوع مواد
۱۰ گرم سدیم هیپو فسفیت
۹۰ گرم سدیم سیترات
۶۰ گرم آمونیم کلرید
۴۶ گرم گلرید نیکل
تا سقف یک لیتر آب دیونیزه

 

پاسخ دهید