علائم استاندارد خطرات مواد شیمیایی

 

در روي بسته بندي  يا ظروف حا و ي مواد شيميايي براي نشان دادن  خطرات و نيز موارد احتياطي در برخورد با مواد شيميايي  معمولاً از دو حرف لاتين   Rو S بهمراه يك عدد (مثلاً S3-S2-R1-R2) استفاده مي گردد حرف R اول كلمه ي RISK(خطر) و حرف  Sاول كلمه ي SAFETY( ايمني) مي باشد . با مشاهده ي اين حروف در روي بسته بندي هاي مواد شيميايي مي توان برخورد مناسبي با اين گونه مواد بخصوص در موارد اضطراري  نمود و تا حد زيادي از  بروزعوارض احتمالي  آنها جلوگيري بعمل آورد .

بدين جهت براي آشنايي و ايمني شما، حروف فوق و معني و مفهوم هر كدام  بطور اختصار تهيه شده است كه لازم است  در برخورد با هر گونه مواد شيميايي حتي در محل زندگي از آنها در جهت سلامتي خود و اطرافيان استفاده نمايند.

توجه:(در روي بعضي از فرآورده عاي دارويي نيز از اين حروف استفاده مي گردد)                                                                                         

در صورت خشك بودن ماده قابل انفجار است R1  
خطر انفجار ماده بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد R2  
خطر شديد انفجار بر اثر ضربه ، اصطكاك ، حريق يا ساير منابع اشتعال و احتراق وجود دارد R3  
خطر تشكيل تركيبات بسيار حساس انفجاري فلزي ماده وجود دارد R4  
بر اثر حرارت ديدن ممكن است منفجر شود R5  
خطر انفجار ماده در تماس يا بدون تماس با هوا وجود دارد R6  
ممكن است باعث ايجاد حريق شود R7  
تماس با مواد قابل اشتعال ممكن است باعث ايجاد حريق شود R8  
امكان انفجار در صورت مخلوط شدن با مواد قابل اشتعال وجود دارد R9  
قابل اشتعال است R10  
بسيار قابل اشتعال است R11  
به شدت قابل اشتعال است R12  
به شدت با آب واكنش مي دهد R14  
تماس با آب باعث آزاد شدن گازهاي بسيار قابل اشتعال مي شود R15  
امكان انفجار ماده در صورت مخلوط شدن با مواد اكسيد كننده وجود دارد R16  
به صورت خود به خود در هوا مشتعل مي شود R17  
در هنگام استفاده امكان تشكيل مخلوط قابل اشتعال ، انفجار بخار ماده با هوا وجود دارد R18  
ممكن است تشكيل پر اكسيد هاي قابل انفجار دهد R19  
در صورت استنشاق زيان آور مي باشد R20  
در صورت تماس با پوست زيان آور مي باشد R21  
در صورت خوردن زيان آور مي باشد R22  
در صورت استنشاق سمي مي باشد R23  
در صورت تماس با پوست سمي مي باشد R24  
در صورت خوردن سمي مي باشد R25  
در صورت استنشاق  بسيار سمي مي باشد R26  
در صورت تماس با پوست بسيار سمي است R27  
در صورت خوردن  بسيار سمي مي باشد R28  
در اثر تماس با آب گازهاي سمي آزاد مي كند R29  
در هنگام استفاده ممكن است بسيار قابل اشتعال شود R30  
در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي سمي مي شود R31  
در تماس با اسيدها باعث آزاد شدن گازهاي  بسيار سمي مي شود R32  
خطر ايجاد اثرات تجمعي ماده وجود دارد R33  
باعث ايجاد سوختگي مي شود R34  
باعث ايجاد سوختگي شديد مي شود R35  
باعث تحريك چشمها مي شود R36  
باعث تحريك دستگاه تنفسي مي شود R37  
باعث تحريك پوست مي شود R38  
خطر ايجاد عوارض بسيار شديد برگشت ناپذير وجود دارد R39  
دلايل و شواهد محدودي دال بر سرطانزا بودن ماده وجود دارد R40  
خطر آسيب جدي به چشمها وجود دارد R41  
در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود R42  
در صورت تماس پوستي  ممكن است باعث ايجاد حساسيت شود R43  
خطر انفجار ماده بر اثر حرارت ديدن در محيط هاي بسته وجود دارد R44  
ممكن است باعث ايجاد سرطان شود R45  
ممكن است باعث ايجاد آسيب هاي ژنتيكي و وراثتي شود R46  
در صورت تماس طولاني امكان خطر آسيب هاي شديد بهداشتي وجود دارد R48  
در صورت استنشاق ممكن است باعث ايجاد سرطان شود R49  
براي آبزيان بسيار سمي است R50  
براي آبزيان سمي است R51  
براي آبزيان زيان آور مي باشد R52  
ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط هاي آبي شود R53  
براي گياهان سمي است R54  
براي حيوانات  سمي است R55  
براي موجودات خاكزي   سمي است R56  
براي زنبورها سمي است R57  
ممكن است باعث ايجاد عوارض نامطلوب طولاني مدت در محيط زيست شود R58  
براي لايه ازن خطر ناك مي باشد R59  
ممكن است باعث عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل شود R60
ممكن است براي جنين خطرناك باشد R61  
امكان خطر عدم عملكرد و آسيب دستگاه توليد مثل وجود دارد R62  
امكان خطر آسيب براي جنين وجود دارد R63  
ممكن است براي كودكان شير خوار زيان آور باشد R64  
زيان آور است : در صورت خوردن ممكن است باعث ايجاد آسيب ريوي شود R65  
تماس بلند مدت با ماده ممكن است باعث خشكي و ترك خوردگي پوست شود R66  
بخارات ماده ممكن است باعث خواب آلودگي و سرگيجه شود R67  
امكان ايجاد عوارض غير قابل بازگشت وجود دارد R68  
در محل بسته نگهداري كنيد S1  
دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد S2  
در جاي خنك نكهداري كنيد S3  
دور از محل زندگي افراد نگهداري كنيد S4  
محتويات را در زير ( مايع مناسب توسط سازنده مشخص مي گردد ) نگهداري كنيد S5  
محتويات را در زير آب نگهداري كنيد S5/1  
محتويات را در زير نفت خام نگهداري كنيد S5/2  
محتويات را در زير روغن پارافين نگهداري كنيد S5/3  
ماده را زير  ( گاز خنثي كه توسط سازنده مشخص مي شود ) نگهداري كنيد S6  
زير نيتروژن نگهداري كنيد S6/1  
زير آرگون نگهداري كنيد S6/2  
ظروف را كاملا در بسته نگهداري كنيد S7  
ظروف را در جاي خشك نگهداري كنيد S8  
ظروف را در محلي داراي تهويه عمومي مناسب نگهداري كنيد S9  
ظروف را بصورت آب بندي شده نگهداري كنيد S12  
دور از مواد غذايي ، نوشيدني ها و غذاي حيوانات نگهداري كنيد S13  
دور از ( مواد ناسازگاري كه سازنده مشخص مي كند ) نگهداري كنيد S14  
دور از مواد احياكننده ، مواد اسيدي و قلياها تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد S14/1  
دور از مواد اكسيد كننده ، مواد اسيدي و تركيبات فلزات سنگين نگهداري كنيد S14/2  
دور از آهن  نگهداري كنيد S14/3  
دور از آب و قليا ها   نگهداري كنيد S  ۱۴/۴  
دور از اسيدها    نگهداري كنيد S  ۱۴/۵  
دور از قليا ها   نگهداري كنيد S  ۱۴/۶  
دور از فلزات  نگهداري كنيد S  ۱۴/۷  
دور از مواد اكسيد كننده و مواد اسيدي نگهداري كنيد S  ۱۴/۸  
دور از مواد آلي قابل اشتعال  نگهداري كنيد S  ۱۴/۹  
دور از اسيدها ، مواد احياء كننده و مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد S  ۱۴/۱۰  
دور از مواد قابل اشتعال نگهداري كنيد S  ۱۴/۱۱  
دور از حرارت نگهداري كنيد S  ۱۵  
دور از منابع اشتعال نگهداري كنيد سيگاركشيدن ممنوع S  ۱۶  
دور از مواد قابل اشتعال ( جامد ) نگهداري كنيد S17  
ظروف را با دقت حمل و باز نمائيد S 18  
در هنگام كار از خوردن و آشاميدن بپرهيزيد S 20  
در هنگام كار از استعمال دخانيات بپرهيزيد S 21  
بخارات ماده را استنشاق نكنيد S 22  
گازها ،بخار ، فيوم ، اسپري ماده را استنشاق نكنيد S 23  
گاز ماده را استنشاق نكنيد S 23/1  
بخار ماده را استنشاق نكنيد S 23/2  
اسپري ماده را استنشاق نكنيد S 23/3  
فيومهاي ماده را استنشاق نكنيد S 23/4  
 بخار و اسپري ماده را استنشاق نكنيد S 23/5  
از تماس ماده با پوست خودداري كنيد S 24  
از تماس ماده با چشمها خودداري كنيد S 25  
در صورت تماس ماده با چشمها ، چشمها را با آب فراوان بشوئيد و سپس به پزشك مراجعه كنيد S 26  
فورا همه لباسهاي آلوده را از تن در آوريد S 27  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با …… فراوان  بشوئيد  ( توسط سازنده مشخص مي شود ) S 28  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب فراوان  بشوئيد S 28/1  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون  بشوئيد S  ۲۸/۲  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب  فراوان و صابون   بشوئيد  و در صورت امكان با پلي اتيلر پوست را بشوئيد . S 28/3  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول ۳۰۰    و اتانول ( ۲:۱ )  همراه آب بشوئيد  S  ۲۸/۴  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  ۴۰۰     بشوئيد  S 28/5  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با پلي اتيلن گليكول  ۴۰۰     بشوئيد و سپس پوست را با آب فراوان بشوئيد  S 28/6  
بعد از تماس ماده با پوست ، فورا پوست را با آب و صابون اسيدي بشوئيد  S28/7  
از ريختن مواد به داخل فاضلاب خودداري كنيد S 29  
هرگز آب را به اين ماده اضافه نكنيد S 30  
احتياطهاي لازم را در برابر الكتريسيته ساكن رعايت كنيد S 33  
اين ماده و ظروف آن بايد با يك روش ايمن دفع شوند S 35  
از لباسهاي مناسب حفاظتي استفاده كنيد S 36  
از دستكش ايمني مناسب استفاده كنيد S 37  
در هنگام نبود تهويه كافي از تجهيرات تنفسي مناسب استفاده كنيد S 38  
از عينك ايمني يا نقاب حفاظ صورت استفاده كنيد S 39  
براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده به اين ماده از …………… استفاده كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود ) S 40  
براي تميز كردن كف محل و تمام اشياء آلوده اين ماده از آب فراوان استفاده كنيد S 40/1  
در هنگام حريق يا انفجار از استنشاق فيومهاي ماده خودداري كنيد S 41  
در هنگام ايجاد فيوم يا اسپري ماده از تجهيزات تنفسي مناسب استفاده كنيد S 42  
در هنگام حريق از ……… ( نوع اطفاء كننده حريق توسط سازنده مشخص مي شود ) استفاده كنيد S 43  
در هنگام حريق از آب استفاده كنيد S 43/1  
در هنگام حريق از آب يا پودر اطفاء حريق استفاده كنيد S 43/2  
در هنگام حريق از پودر اطفاء حريق استفاده كنيد از آب هرگز استفاده نكنيد S 43/3  
در هنگام حريق از دي اكسيد كربن استفاده كنيد از آب هرگز استفاده نكنيد S 43/4  
در هنگام حريق از ماسه استفاده كنيد از آب هرگز استفاده نكنيد S 43/6  
در هنگام حريق ازپودر فلزي استفاده كنيد هرگز از آب  استفاده نكنيد S 43/7  
در هنگام حريق از ماسه دي اكسيد كربن يا پودر اطفاء حريق  استفاده كنيد هرگز از آب استفاده نكنيد S 43/8  
در صورت حادثه و يا احساس نا خوش فورا به پزشك مراجعه كنيد S 45  
در صورت خوردن ماده فورا به پزشك مراجعه كنيد و بر چسب ماده يا ظرف ماده را نشان وي دهيد S 46  
در دماي كمتر از ………… نگهداري كنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود ) S 47  
در دماي كمتر از  ۲۵ درجه سانتيگراد نگهداري كنيد S 47/1  
ماده را بوسيله ………… مرطوب نماييد ( ماده مناسب  توسط سازنده مشخص مي شود ) S 48  
ماده را بوسيله آب مرطوب نمائيد S 48/1  
ماده را تنها در ظروف اصلي آن نگهداري كنيد S 49  
ماده را با مواد ديگرمخلوط ……… نكنيد ( توسط سازنده مشخص مي شود ) S 50  
ماده را با اسيدها مخلوط  نكنيد S 50/1  
ماده را با قلياها مخلوط  نكنيد S 50/2  
ماده را با اسيدهاي قوي ، بازها ي قوي فلزات غير آهني يا نمك آنها مخلوط نكنيد . S 50/3  
فقط در محلي داراي تهويه عمومي مناسب با ماده كار كنيد S 51  
جهت مصرف داخلي بر روي سطوح وسيع توصيه نمي شود . S52  
از تماس با ماده بپرهيزيد دستورالعمل هاي تخصصي را قبل از استفاده تدارك ببينيد براي استفاده كنندگان حرفه اي محدود مي باشد S 53  
ماده و ظروف آن را در محلهاي مخصوص جمع آوري مواد و زباله هاي خطرناك يا ويژه دفع كنيد S 56  
از ظروف مناسب جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست استفاده كنيد S 57  
براي اطلاعات لازم در مورد بازيافت و استفاده دوباره از ماده به شركت سازنده يا پخش كننده ماده مراجعه كنيد S59  
اين ماده و ظروف آن بايد بعنوان زباله هاي خطرناك دفع شوند S 60  
از رها سازي ماده در محيط زيست خودداري كنيد . به دستورالعمل هاي ويژه يا برگه اطلاعات ايمني ماده مراجعه كنيد S 61  
در صورت خوردن بيمار را وادار به استفراغ نكنيد . فورا به پزشك مراجعه كرده و ظرف يا بر چسب ماده را به وي نشان دهيد S62  
در صورت استنشاق ماده ، بيمار را به هواي تازه منتقل كرده از او بخواهيد استراحت كند S63  
در صورت خوردن ماده ، دهان را با آب بشوئيد (تنها در صورت هوشيار بودن بيمار ) S64  

 

پاسخ دهید