مواد شیمیایی موجود در موم عسل

ترکیب شیمیایی و <a href=مواد موجود در موم زنبور عسل" width="300" height="300" />

ترکیب شیمیایی و مواد موجود در موم زنبور عسل

گرچه مطالعات زیادی روی ترکیب شیمیایی موم خالص زنبور عسل انجام شده است. ولی در نتایج گزارشات تا حدودی اختلاف نظر وجود داشته و ضمناً ترکیب موم به طور کامل روشن نشده است. از جمع بندی مطالعات انجام شده تاکنون ترکیب متوسط موم خالص زنبور عسل غربی یا معمولی را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
هیدرو کربن (حاوی کربن‌های فرد از ۲۱ تا ۲۳)                                ۱۶ درصد
الکل‌های مخصوص (حاوی کربن‌های زوج از ۲۴ تا ۳۶)                       ۳۱ درصد
اسیدهای مختلف (حاوی کربن‌های ۱۲ تا ۳۴ و عمدتاً کربن ۱۶)           ۳۱ درصد
هیدروکسی اسید (حاوی کربن‌های ۱۲ تا ۳۲ و عمدتاً کربن ۱۶)           ۱۳ درصد
دیول‌ها (حاوی کربن ۲۴ تا ۳۲)                                                   ۳ درصد
سایر مواد                                                                              ۶ درصد
به طور کلی موم خالص زنبور عسل ترکیبی است از انواع استرها، اسیدهای چرب، الکل و هیدرو کربن‌های سنگین.

 

پاسخ دهید