روش ساخت کود شیمیایی سولفات آمونیوم

از ترکیب اسید سولفوریک و گاز آمونیاک، تولید سولفات آمونیوم می شود:

۲NH3 + H2SO4 → (NH4)2 SO4 + Q

واکنش حرارت زا است و در نتیجه درجه حرارت در داخل راکتور افزایش خواهد یافت. تجهیزات مناسبی جهت جلوگیری از افزایش درجه حرارت در سیستم نصب شده است تا بتوان درجه حرارت راکتور را ثابت نگه داشت. سولفات آمونیوم تولید شده به صورت جامد همراه با سولفات آمونیوم محلول اشباع شده و از زیر راکتور به وسیله یک دستگاه الکترو پمپ به صورت دائم مکیده شده و به داخل راکتور سیرکوله می‌گردد. خوراک که شامل گاز آمونیاک و اسید سولفوریک و هم چنین آب می‌باشد بطور مرتب و با کنترل دقیق به داخل راکتور هدایت می‌گردد. یک دستگاه الکترو پمپ دیگر از راکتور تولید را دریافت نموده و به داخل یک مخزن واسطه هدایت می‌نماید در آنجا محلول سولفات آمونیوم اشباع شده با سولفات آمونیوم جامد وارد سانتیریفوژ دائم کار شده و محصول را به وجود می‌آورد. سولفات آمونیوم خروجی از سانتریفوژ همراه با ۵ درصد رطوبت می‌باشد که در یک خشک کن ۱۰درصد آب آن حذف می‌گردد. پس از حذف آب، سولفات آمونیوم به سمت تجهیزات بسته بندی هدایت و در کیسه های ۵۰ کیلو گرمی دو لایه بسته بندی می‌گردد.

پاسخ دهید