تجهیزات آزمایشگاهی

ردیف نوع دستگاه قیمت

مصرف کننده

آب مقطر گیری
۱ آب مقطرگيري ۳ ليتر در ساعت کندانسور فلزی تمام استيل ۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ آب مقطرگيري ۳ ليتر در ساعت کندانسور شیشه ای بدنه استیل ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
انکوباتور
۱ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم يكدرب با ترمومتر ديجيتال ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم يكدرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه استيل يكدرب با ترمومتر ديجيتال ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه استيل يكدرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم دودرب با ترمومتر ديجيتال ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم دودرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه استيل دودرب با ترمومتر ديجيتال ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ انكوباتور ۵۵ ليتري محفظه استيل دودرب تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ انكوباتور۱۰۰ ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰ انكوباتور ۱۰۰ ليتري محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۱ انكوباتور۱۴۰ ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ انكوباتور۱۴۰ ليتري محفظه استیل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ انكوباتور۲۰۰ ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ انكوباتور۲۰۰ ليتري محفظه استیل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰
انکوباتور یخچالدار
۱ انكوباتور۵۵ ليتري يخچالدار محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومترو ترمستات و تايمر ديجيتال) ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ انكوباتور۵۵ ليتري يخچالدار محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ انكوباتور۵۵ليتري يخچالدار تمام استيل(محفظه وبدنه) دیجیتال(ترمومتروترمستات وتايمرديجيتال) ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ انكوباتور۱۰۰ ليتري يخچالدار تمام دیجیتال (۱۵- درجه تا ۶۵+ درجه سانتیگراد) ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ انكوباتور۵۵ ليتري يخچالدار محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال دارای پریز مخصوص BOD ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ردیف نوع دستگاه قیمت

مصرف کننده

فور ( اوون )
۱ فور (اوون) ۲۲ ليتري محفظه آلومينيوم با تايمر ۹٫۷۰۰٫۰۰۰
۲ فور (اوون) ۲۲ ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰
۳ فور (اوون) ۲۲ ليتري محفظه استيل با تايمر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ فور (اوون) ۲۲ ليتري محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۰٫۸۰۰٫۰۰۰
۵ فور (اوون) ۳۵ ليتري محفظه آلومينيوم با تايمر ۹٫۷۰۰٫۰۰۰
۶ فور (اوون) ۳۵ ليتري محفظه آلومينيوم تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰
۷ فور (اوون) ۳۵ ليتري محفظه استيل با تايمر ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ فور (اوون) ۳۵ ليتري محفظه استيل تمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمر ديجيتال) ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۹ فور (اوون) ۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم با تايمر ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰
۱۰ فور (اوون) ۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم با ترمومتر ديجيتال و تايمر و دريچه تخليه هوا ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰
۱۱ فور (اوون)۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم هوشمندPID بادريچه تخليه هوا ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۲ فور (اوون) ۵۵ ليتري محفظه آلومينيوم فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۳ فور (اوون) ۵۵ ليتري محفظه استيل با تايمر ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ فور (اوون) ۵۵ ليتري محفظه استيل با ترمومتر ديجيتال و تايمر و دريچه تخليه هوا ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ فور (اوون) ۵۵ ليتري محفظه استيل هوشمندPID با دريچه تخليه هوا ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶ فور (اوون) ۵۵ ليتري محفظه استيل فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۷ فور (اوون) ۱۰۰ ليتري محفظه آلومينيوم فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸ فور (اوون) ۱۰۰ ليتري محفظه استيل فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹ فور (اوون) ۱۴۰ ليتري محفظه آلومينيوم فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰ فور (اوون) ۱۴۰ ليتري محفظه استيل فن دارتمام دیجیتال (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱ فور (اوون) ۲۰۰ ليتري محفظه آلومينيوم فن دار هوشمندPID (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲ فور (اوون) ۲۰۰ ليتري محفظه استيل فن دار هوشمندPID (ترمومتر و ترمستات و تايمرديجيتال) ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰
هود آزمایشگاهی ارتفاع کوتاه
۱ هود آزمایشگاهی ۱۸۰× ۶۰× ۸۰ ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ هود آزمایشگاهی ۱۸۰× ۷۰× ۱۰۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ هود آزمایشگاهی ۱۸۰× ۷۰× ۱۲۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
ردیف نوع دستگاه قیمت

مصرف کننده

هود آزمایشگاهی ارتفاع بلند
۱ هود آزمایشگاهی ۲۱۰× ۶۰× ۸۰ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ هود آزمایشگاهی ۲۱۰× ۷۰× ۱۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ هود آزمایشگاهی ۲۱۰× ۷۰× ۱۲۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰
کوره الکتریکی
۱ کوره الکتریکی  ۱۱۰۰ درجه ۲٫۵  لیتری ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ کوره الکتریکی ۱۱۰۰ درجه  ۳  لیتری ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ کوره الکتریکی ۱۱۰۰ درجه ۵ لیتری ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ کوره الکتریکی ۱۲۰۰ درجه ۷٫۵ لیتری ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰
بن ماری
۱ بن ماری جوش دو خانه ترموستاتیک ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲ بن ماری جوش چهار خانه ترموستاتیک ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ بن ماری جوش شش خانه ترموستاتیک ۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ بن ماري جوش هشت خانه ترموستاتيك ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰
۵ بن ماری جوش درب شيبدار ترموستاتيك ۱۵ لیتری ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ بن ماری جوش درب شيبدار ترموستاتيك+ درب حلقوی ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار ۱۵ لیتری ديجيتال ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار ۱۵ لیتری ديجيتال + درب حلقوی۳ حلقه ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار ۲۷ لیتری ديجيتال ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰ بن ماری سرولوژی جوش درب شيبدار ۲۷ لیتری ديجيتال + درب حلقوی ۶ حلقه ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۱ هات پلیت مگنت ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ هات پلیت صفحه مستطیل ۴۰ ×۳۰ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ هات پلیت سه خانه ۹٫۵۰۰٫۰۰۰
۴ هات پلیت صفحه گرد ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
۵ شوف بالن ۲۵۰ ۴٫۶۰۰٫۰۰۰
۶ شوف بالن ۵۰۰ ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
۷ شوف بالن ۱۰۰۰ ۵٫۴۰۰٫۰۰۰
۸ شوف بالن ۵۰۰ سه خانه ۹٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ شوف بالن ۱۰۰۰ سه خانه ۹٫۴۰۰٫۰۰۰
۱۰ پ هاش متر با الکترود و پایه و بافر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ کلنی کانتر دیجیتال ۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲ شیکر لوله ۴٫۹۰۰٫۰۰۰
۱۳ شیکر الک ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ شیکر انکوباتور یخچالدار ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵ شیکر انکوباتور ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶ سانتریفیوژ ژربر ۸ شاخه ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷ سانتریفیوژ ۱۶ شاخه تمام دیجیتال ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۸ فریزر ۲۰- درجه ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹ فریزر ۴۰- درجه ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰ جار تست ۴ سلولی ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱ جار تست ۶ سلولی ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲ هود لامینار ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳ همزن مغناطیسی ۲٫۳۰۰٫۰۰۰